Annuleringsvoorwaarden

Onttrekkingsrecht 

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. 

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen;

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (Kwiggle®Bike GmbH, Altenbekener Damm 61, info@kwiggle-bike.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en versturen via onze website kwiggle-bike.de. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verstuurt. 

 

Gevolgen van terugtrekking.  

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. In geval van herroeping dient u de kosten van de retourzending te dragen.Staalformulier voor herroeping:

Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit in te vullen Annuleringsformulier en stuur het naar ons terug.